รอบรั้ว มศว
 
นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 หัวข้อ
จิตอาสาเพื่อปวงชน ส่งผลให้ชาติร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาทและโล่รางวัล
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขันในครั้งนี้ ได้มีนิสิตนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าแข่งขันในรอบนี้ 3 คน ได้แก่
1. นางสาวสุกฤตา สมบัติโอฬาร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
2. นางสาวขนิษฐา บุญชัย นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ.
3. นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย กศ.บ. 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562