รอบรั้ว มศว
 
ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องด้วยเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ และมีส่วนสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง 101 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข่าว/ภาพ : ส่วนส่งเสริมและการบริการการศึกษา


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562