รอบรั้ว มศว
 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดยได้รับคะแนนประเมิน (TRF index) 5.0 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในสาขา Aquatic Science/Marine Science จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หน่วยงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสกว. ดังกล่าว จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ สาขาที่ประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต
5. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

สาขาวิชาที่ประเมิน
1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
5. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ใช้
1. Equivalent Rating 5 Journal Publication / Faculty Member (30%)
2. Life-time Citation / Faculty Member (35%)
3. Life-time Citation / Life-time Journal Publication (35%)

โดยในการประเมินครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 405 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
ข่าว/ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 มกราคม 2562