รอบรั้ว มศว
 
International Abroad Day ครั้งที่ 1
 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพและเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ International Abroad Day ครั้งที่ 1
เพื่อให้นิสิตที่สนใจในการหาประสบการณ์ฝึกงานในต่างประเทศ โดยมีผู้ประกอบการมาให้คำแนะนำปรึกษาแก่นิสิต โดยในงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 มกราคม 2562