รอบรั้ว มศว
 
นิสิต คณะพลศึกษา ปฏิบัติการเรียนการสอนนอกสถานที่
 
เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ เสนาคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา คณะพลศึกษา มศว นำนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มศว ชั้นปีที่ 2 ไปปฏิบัติการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์-ชัยภูมิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พลว 241 กิจกรรมกลางแจ้ง​​ (Outdoor Activities) ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ การตั้งค่ายพักแรม การเดินทางไกล การอ่านแผนที่ การใช้วิทยุสื่อสาร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การทำงานเป็นทีม ฯลฯ โดยมี อ.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์ อ.ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี คุณใกล้รุ่ง รวมทรัพย์ และรุ่นพี่นิสิตระดับปริญญาโท ร่วมดูแลนิสิตในกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนอีกรายวิชาหนึ่งที่ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว จัดให้กับนิสิตในหลักสูตร
ข่าว/ภาพ : คณะพลศึกษา มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562