รอบรั้ว มศว
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว จัดโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4
 
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาทักษะดนตรี String and Piano Workshop ครั้งที่ 4 เพื่อให้นิสิตได้รับความเข้าใจความเป็นนักดนตรี (Musicianship)การถ่ายทอดอารมณ์ เทคนิคการเล่นเดี่ยวและเล่นร่วมกัน เข้าใจประวัติของบทเพลงและเข้าใจการตีความบทเพลง อันนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง โดยมี ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ไปร่วมรับชมรับฟังเพลงเพราะๆ ให้กำลังใจแก่วิทยากรชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล


ข่าว/ภาพ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561