รอบรั้ว มศว
 
มศว ประกาศตัวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีเปิดตัวโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero waste โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ ในการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green university และการก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ติด 1 ใน 100 อันดับของโลก ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย รวมถึงผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green University ) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงานทางเลือก การจราจรขนส่ง การใช้ทรัพยากร และสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในมิติอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยจะสามารถผลักดันให้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ติด 1 ใน 100 อันดับของโลก ต้องได้รับการตอบรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิตและบุคลากรทุกคนและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มศว จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวขึ้น โดยจะเริ่มต้นด้วยการประกาศดีเดย์ การงดการแจกถุงพลาสติกและงดการใช้กล่องโฟมในมหาวิทยาลัยโดยได้รับความร่วมมือจากร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ร้าน 7-Eleven โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการงดแจกถุงพลาสติกใส่ยาและร้านค้าทุกร้านในมหาวิทยาลัยงดแจกถุงพลาสติก รวมถึงการ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยสำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 100% และยังจะมีกิจกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งด้าน พลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การจัดการขนส่ง รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความสุขของประชาคมในมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อกำหนดของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
โดยภายในกิจกรรมมีการประกวด Green University Ambassador 2018 โดยแต่ละคณะจะส่งตัวแทนเข้ามาร่วมประกวด เน้นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และตัวแทนจาก “คณะพลศึกษา นางสาวปานตะวัน บรรเทิง” เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Green University Ambassador 2018 และจะเป็นตัวแทนในการรณรงค์ให้นิสิต บุคลากร และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลทั่วไปได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และการก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว มาสคอต (Mascot) น้อง Zero Waste ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ในกิจกรรมการรณรงค์ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งหลังจากนี้ต้องเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร้านค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนส่วนต่างๆ เช่นกิจกรรมรณรงค์ การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันที่สร้างขยะน้อยที่สุด การสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวได้สำเร็จและยั่งยืนต่อไป

วารุณี สิรินทร์ : ข่าว
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพ


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2561