รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีนางสาวลักษิกา หวังธำรง ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี นางสาวลักษิกา หวังธำรง นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 ได้รับ รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC 2018 งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561


ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561