รอบรั้ว มศว
 
นิสิต มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา นิสิตชั้นปีที่ 2 นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ความประพฤติดี ประจำปี 2561 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร

 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561