รอบรั้ว มศว
 
มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม SWU Zero Waste
 
ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มศว ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้กล่องโฟม (SWU Zero Waste) ประจำปี 2561 เพื่อลดและงดใช้ภาชนะที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดขยะภายในมหาวิทยาลัย สร้างความตระหนักให้กับนิสิตและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศชาติ โดยมี ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์, ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ เข้าร่วมและเดินรณรงค์และแจกถุงผ้าลดโลกร้อนให้กับประชาชนและบุคลากร มศว ณ ห้องโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561ข่าว/ภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561