รอบรั้ว มศว
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นำนิสิตจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว
 
ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำนิสิตจิตอาสาจากคณะมนุษย์ศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 57 คน สร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนหนองบัว ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จำนวน 2 ฝาย ซึ่งเป็นฝายที่ใหญ่มาก การสร้างฝายชะลอน้ำคร้ังนี้น่าจะกักเก็บน้ำให้กับชุมชนไว้ใช้ด้านการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 100 กว่าไร่ จะทำให้เกษตรกรสามารถได้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2561


ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561