รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
 
สภามหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายหฤษฎ์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ นางสาวพัชรืสิตา ธนเกียรติจิรกิจ นายพีรวัช สุริยบูรพกูล อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.อดุลย์ ศุภนัท ด้วยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือวันที่ 16 มีนาคม 2561
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 1 เมษายน 2561