รอบรั้ว มศว
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว จัดอบรมอาชีพช่างตัดผมชายให้กับชุมชน
 
ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย ผศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ได้จัดอบรมอาชีพช่างตัดผมชายให้กับชุมชน ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 6 - 10 ก.พ. 61 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยมีเด็กนักเรียนมาเป็นหุ่นให้ตัดผมทุกวันกว่า 100 คน จาก 4 โรงเรียน มีโรงเรียนหนองแวง โรงเรียนหนองมั่ง โรงเรียนหนองเม็ก และโรงเรียนหนองเสม็ดทำให้ประหยัดค่าใชจ่ายในการตัดผมเดือนนี้ของผู้ปกครองรวมแล้ว 1,000 กว่าบาท และผู้เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถสอบผ่าน นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง


ข่าว/ภาพ : ส่วนกิจการเพื่อสังคม มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561