รอบรั้ว มศว
 
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TKA -IKF ASIA มุ่งพัฒนากีฬา คอร์ฟบอล ไทย
 
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง TKA -IKF ASIA โดย รศ.ดร สุปราณี - ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย และ Dr.Inglish Ying-Che Huang ประธานสหพันธ์คอร์ฟบอล แห่งเอเชีย รวมถึงผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้เรียนรู้ถึงวิธีการเล่น กติกา ของกีฬาคอร์ฟบอลและเพื่อได้ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬาคอร์ฟบอลสำหรับประเทศไทย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้สมาคม ฯ ได้เรียนเชิญประธานสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซีย Dr.Inglish Ying-Che Huang และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายและสอนเทคนิคทักษะต่าง ๆให้แก่ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และนักกีฬาที่สนใจ โดยครั้งนี้มีผู้ฝึกสอนจาก สิงคโปร์ ฟิสิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชาเข้าร่วมอบรมอีกด้วย
รศ.ดร สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการพัฒนากีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทย โดยเราจะเริ่มพัฒนาโดยการอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและนักกีฬาในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2561 แล้วจะเริ่มขยายการอบรมไปยังโรงเรียนในเขต กทม. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม) รวมถึงระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีประธานสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซียนำทีมเข้ามาผสมผสาน ในการอบรมทั่วประเทศ ด้านการอบรมทางสมาคมจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อจะจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงแชมประเทศไทยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561 ต่อไป ตามเงื่อนไขของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีข้อกำหนดต่างๆ เช่น ต้องมีสมาชิกสโมสร ต้องมีกิจกรรมในการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ต้องมีการแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย หรือแม้กระทั่งการส่งแข่งขันในระดับนานาชาติ เป็นต้น ซึ่งสมาคมจะดำเนินการตามเงื่อนไขทั้งหมด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทยไปสู่คำว่า “สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย” ให้ได้โดยเร็ววัน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การที่สมาคมเชิญโค้ชจากประเทศต่าง ๆ ทั้งสิงคโปร์ ฟิสิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชาเข้ามาร่วมอบรมนั้น เพื่อเป็นการผลักดันกีฬาคอร์ฟบอลไปสู่ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ปี 2023 แต่ยังไม่มีสมาคมคอร์ฟบอล สมาคมจึงอยากผลักดันให้กัมพูชานำกีฬาคอร์ฟบอลเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยมีประธานสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซียเป็นผู้สนับสนุนหลักในการผลักดันร่วมกัน เพราะฉะนั้นสมาคมไม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเล่นคอร์ฟบอลเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่สมาคมผลักดันกีฬาคอร์ฟบอลไปสู่ระดับอาเซียน และเป้าหมายสูงสุดในการแข่งขันระดับโลกต่อไป
"กีฬาคอร์ฟบอล" มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยคำว่า "คอร์ฟ" คือภาษาดัตช์แปลว่า "ตะกร้า" หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือกีฬาที่โยนบอลลงตะกร้า โดยกีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทยเกิดขึ้นได้จากการที่ Miss Hikaru Nakamura นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก University of Tsukuba มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะพลศึกษา มศว องครักษ์ นขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลศึกษา มศว ในเวลาต่อมา Miss Hikaru ได้นัดหมาย Mr. Morito Nobutoki ซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาคอร์ฟบอล ทีมชาติญี่ปุ่น ให้มาอธิบายถึงกีฬาชนิดนี้ และนับว่าเป็นกีฬาที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง แต่สืบเนื่องจากประเทศไทยยังไม่เคยประกาศชนิดกีฬาคอร์ฟบอลเป็นชนิดกีฬาหนึ่งในหลาย ๆชนิดกีฬาในประเทศไทยตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้มีการเริ่มต้นจัดตั้งชมรมกีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทยขึ้นในเดือนมกราคม 2560 สอนวิธีการเล่นในกลุ่มคนไทยและคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นอกจากนั้น Mr.Morito ได้มาสอนวิธีการเล่นให้แก่นิสิตคณะพลศึกษา มศว ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อีกด้วย
กีฬาคอร์ฟบอลได้รับความเห็นชอบ ประกาศให้เป็นลำดับชนิดกีฬาที่ 78 ลงนามโดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยการผลักดันของชมรมกีฬาคอร์ฟบอลในประเทศไทย หลังจากได้ประกาศเป็นชนิดกีฬาแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร นายสกล วรรณพงษ์ (ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย) ได้ลงนามรับรองการจดทะเบียนสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย (Thailand Korfball Association) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม ฯ จึงได้ขอความร่วมมือกับศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการพัฒนากีฬาชนิดนี้ เนื่องจากสมาคม ฯ เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนากีฬาชนิดนี้ได้อย่างยั่งยืน
ความพิเศษที่เป็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้คือ เพศหญิงและเพศชายจะเล่นอยู่ในสนามพร้อม ๆ กัน โดยเพศชายจะป้องกันผู้เล่นเพศชายและผู้เล่นเพศหญิงจะป้องกันผู้เล่นเพศหญิง จึงไม่จำเป็นต้องมีรายการ คอร์ฟบอลทีมหญิง หรือคอร์ฟบอลทีมชาย เป็นชนิดกีฬาที่ไม่ปะทะ จะเว้นระยะห่างระหว่างผู้เล่นอยู่เสมอ การเล่นรวดเร็ว ผู้เล่นต้องหาพื้นที่ว่างในการรุกเพื่อยิงประตู นับได้ว่าเป็นอีกชนิดกีฬาที่น่าสนใจและน่าจะสร้างความสนุกสนานให้ทั้งผู้เล่นและผู้ชมได้อีกชนิดกีฬาหนึ่ง หากท่านใดสนใจศึกาข้อมูลหรือติดตามข่าวของกีฬาคอร์ฟบอล สามารถติดามได้ที่ เฟซบุ๊คแฟนเพจ สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย @TKA.thailand


ข่าว : วารุณี สิรินทร์
ภาพ: สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลไทย , วารุณี สิรินทร์


 
แหล่งข้อมูล :: PR SWU   ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561