Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมงาน EDUtech CIO Summit Asia 2024


ด้วย EDUtech Asia ในการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน
EDUtech CIO Summit Asia 2024 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรม Bangkok Marriott
Marquis Queen's Park กรุงเทพฯ

โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษานานาประเทศ ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ จัดการศึกษาที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวผ่านทางลิ้งก์ที่แนบมาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Lady Lehi Lambayong ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ladylehi.lambayong@terrapinn.com หรือตามเอกสารที่แนบมาด้วย
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 กรกฎาคม 2567  ถึง   27 สิงหาคม 2567
Level2