Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาว (Long Tem Vistor) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิ่ง


ด้วยสำนักงานเลขาธิการองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization: APSCO) แจ้งการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาว (Long-Ter Visitor) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศนานาชาติ-ปักกิง (International Space Science Institute-Beijing: ISSI-BJ) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ในการนี้ สดช. จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการวิจัยระยะยาวดังกล่าวของ ISSI-BJ ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน โดยผู้ที่สนใจสมัครสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครที่เกี่ยวข้องไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ richard.de-grjs@issibj.ac.cn เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกจาก ISS-BJ ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 6868 หรือ 09 5192 2130
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 กรกฎาคม 2567  ถึง   30 กรกฎาคม 2567
Level2