Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุน IATSS Forum รุ่น 67 และ 68


ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forurn) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม ATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม IATSS Forum ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนกันยายน- พฤจิกายน 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมให้มีบทบาทเป็นผู้นำผ่านกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน และอินเดีย

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานหลักดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างไทย - ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการทุนฝึกอบรม IATSS Forum จึงขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานสมัครรับทุน IATSS Forum รุ่นที่ 67 และ 68 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครที่ปรากฎด้านล่าง และส่งมายังกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2567

โดยมอบหมายให้นายปภาวิน หะวานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 0805346 8016 เป็นผู้ประสานงาน
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 มิถุนายน 2567  ถึง   30 กันยายน 2567
Level2