Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาวิชาการประมงและสมุทรศาสตร์ โดยกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย


ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ร่วมกับ Bay of Bengal Programme-Inter Governmental Organization (BOBP-IGO) ดำเนินโครงการ BIMSTEC-India Marine Research Network (BIMReN) เพื่อมอบทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาวิชาการประมงและสมุทรศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC จำนวนสองประเภท ดังนี้

1. ทุนสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศกลุ่มสมาชิก BIMSTEC มาทำวิจัย ณ สถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาในอินเดีย เป็นเวลา 6-12 เดือน ในวงเงิน 1 ล้านรูปี หรือประมาณ 440,000 บาท
2. ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยอินเดียกับนักวิจัยจากกลุ่มประเทศสมาชิก BIMSTEC ในวงเงิน 4 ล้านรูปี หรือประมาณ 2,200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ที่แนบมาด้านล่าง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Dr. P Kishnan, Director, BOBP-IGO ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@bobpigo.org, bimren@bobpigo.org ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 มิถุนายน 2567  ถึง   30 มิถุนายน 2567
Level2