Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค มศว องครักษ์


ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night plaza ปี 2567
ณ มศว องครักษ์
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสวัสดิการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 และมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2567 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 จึงประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลาดนัดวันพุธ และตลาดนัด SWU Night plaza ปี 2567 ณ มศว องครักษ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1 วันจำหน่ายใบสมัคร
(1) จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00–15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ ร้าน Swu Shop (หลังอาคารอำนวยการ) มศว องครักษ์
(2) ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท (ค่าใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
ข้อ 2 วันและสถานที่รับสมัคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา เวลา 11.30 น. – 14.00 น. ณ ห้องประชุมมติธรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มศว องครักษ์
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 ตุลาคม 2566  ถึง   27 พฤศจิกายน 2566
Level2