Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2567


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX)ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00–15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 3 และในวันที่มีตลาดนัด (วันอังคารและวันพฤหัสบดี) ใต้อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
- ใบสมัครราคาชุดละ 100 บาท (ค่าใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
- วันและสถานที่รับสมัคร วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 (อาคารหอนาฬิกา)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-260-3558 , 02-649-5000 ต่อ 15725 , 12208
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2566  ถึง   30 พฤศจิกายน 2566
Level2