Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรับสมัครกรรมการคุมสอบ


สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
เปิดรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นกรรมการคุมสอบ
*ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย มศว(ประสานมิตร)
รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 (หรือครบตามจำนวน)

ปฏิบัติงานคุมสอบ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 - 15.30 น.

สมัครได้ทาง : https://forms.office.com/r/hyFp66352m
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ส่งข่าว เอกราช นาแหยม
E-mail ผู้ส่งข่าว ekkarach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 กันยายน 2566  ถึง   22 กันยายน 2566
Level2