Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

25 กันยายน 2566 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566


-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาจนถึงวันเกษียณอายุ

25 ก.ย. 66

08:00-
12:00

พิเศษ: งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2566
ณ ชั้น 4 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15610

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 กันยายน 2566  ถึง   25 กันยายน 2566
Level2