Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์คัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ ในโครงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 16.30 น.ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ ผู้สนใจขอรับเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์ /โทรสาร 02-260-3558 หรือโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15725
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2565  ถึง   9 ธันวาคม 2565
Level2