Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

29 กันยายน 2565 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย และกำลังใจ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาจนถึงวันเกษียณอายุ
มหาวิทยาลัยขอเรียนเพื่อแสดงกติเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


29 ก.ย. 65

08:00-
13:00

พิเศษ: งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15633

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 กันยายน 2565  ถึง   29 กันยายน 2565
Level2