Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านการประเมิน EdPex200


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
“ผ่านการประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 9” จากมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กันยายน 2565  ถึง   30 กันยายน 2565
Level2