Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2565


บริการให้เช่าชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
โดยร้านครุยสุกัญญา
รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กันยายน 2565
เวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม
หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
รายละเอียดค่าบริการตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 สิงหาคม 2565  ถึง   30 กันยายน 2565
Level2