Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขั้นตอนการขอยื่นยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU193,SWU194 ประจำปีการศึกษา 2565


เมื่อนิสิตได้รับการอนุมัติให้ผ่านการขอยื่น Exemption วิชา SWU193 / SWU194 เรียบร้อยแล้ว ผลการเรียนของนิสิตในวิชานั้น จะปรากฏผลการเรียน S และ นิสิตจะผ่านการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี (EXIT-EXAM) โดยทันที (ไม่ต้องสอบ SWU-SET ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบให้ตอนที่นิสิตศึกษาใน ชั้นปี1 และ ชั้นปี 3 )

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณวรินทร์พร เบอร์ 02-6495000 ต่อ 12167 หรือ โทร. 094-5929014 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 4 สำนักงานคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 25 กรกฎาคม 2565  ถึง   30 กันยายน 2565
Level2