Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64


[การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64]

-นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว จะไม่สามารถจองห้องพักได้
-หากส่งแบบฟอร์มไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง
จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน

#ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์ม
1.1 การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ
แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน
1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพัก ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการหอพักนิสิต
1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามข้อ 1.2
1.4 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail : duangjitm@m.swu.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565
(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ
หากไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดติดต่อ 037-395520 ในวันทำการ)

#ขั้นตอนที่ 2 จองคิว
จองคิวผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น. แบบเดี่ยว นิสิตชายและหญิง
เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย
เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

#ขั้นตอนที่ 3 จองห้องพัก (เฉพาะนิสิตที่จองคิวได้)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
เวลา 09.00 - 10.00 น. แบบเดี่ยว นิสิตชายและหญิง
เวลา 11.00 - 12.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตชาย
เวลา 13.00 - 14.00 น. แบบกลุ่ม นิสิตหญิง

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนการสอน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประกาศข่าว 25 พฤษภาคม 2565  ถึง   31 กรกฎาคม 2565
Level2