Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (มศว ประสานมิตร)


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารหลัก และจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว และโรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 8 ล็อค (รายละเอียด ดัง File เอกสารแนบ)
สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันและเวลาทำการเท่านั้น สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6(อาคาร 9)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.op.swu.ac.th/
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2565  ถึง   30 มิถุนายน 2565
Level2