Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว มาณิตา
E-mail ผู้ส่งข่าว manita@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 มกราคม 2565  ถึง   31 มกราคม 2565
Level2