Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้น สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและกำหนดการเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว มาณิตา
E-mail ผู้ส่งข่าว manita@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 มกราคม 2565  ถึง   31 มกราคม 2565
Level2