Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564


เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 13(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย มติสภามหาวิทยาลัยใน การประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 จึงออกประกาศการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว ืnutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 มกราคม 2565  ถึง   31 พฤษภาคม 2565
Level2