Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ (http://train.swu.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายดนัย มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 หรือ นางสาวจิตติมา ช่างไม้ โทร. 15048

26 ม.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle
ออนไลน์
 15076
18 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโร บัวศรี
 15076
21 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
25 ก.พ. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
28 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
15 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 15076
18 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ (กลุ่มที่ 2)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
22 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
29 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ (กลุ่มที่ 2)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 15076
19 เม.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
21 เม.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
26 เม.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
29 เม.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
11 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
18 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
25 พ.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ How To Create Visual Presentations : ออกแบบงานนำเสนอที่ดีกว่า
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
27 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
7 มิ.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
9 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
14 มิ.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
16 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
20 มิ.ย. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ งานสร้างภาพ "สร้างสื่อให้ปัง เพิ่มพลังการ PR"
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
22 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ Adaptive Learning with Moodle
ออนไลน์
 15076
28 มิ.ย. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Creative typography : สร้างสรรค์ตัวอักษรให้งานกราฟิก
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
5 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15976
7 ก.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 4)
ออนไลน์
 15076
8 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 4)
ออนไลน์
 15076
12 ก.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 4)
ออนไลนฺ
 15076
19 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 4)
ออนไลนฺ
 15076
20 ก.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Easy Beginner Adobe Illustrator : มือใหม่ฝึกวาด
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
27 ก.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Work with Tools : Advanced techniques
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว ดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 มกราคม 2565  ถึง   31 กรกฎาคม 2565
Level2