Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 –5147 สังกัดฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหkเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5147 เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล
001 นายณัฐพล ศิรอักษร
002 นายอำนาจ นิ่มนวล
004 นายฉัตรชัย ช่วงชัย

สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 สำนักคอมพิวเตอร์
ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว จุรีรัตน์ เมืองไชย
E-mail ผู้ส่งข่าว jureeratm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 พฤศจิกายน 2564  ถึง   22 พฤศจิกายน 2564
Level2