Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563


ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกำหนดจัดกิจกรรมซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต และญาติบัณฑิต ในการเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกช่อดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตประกอบกับมีผู้ประกอบการร้านค้าและหาบเร่แผงลอยจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดระเบียบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกโดยมีรายละเอียดประกาศและใบสมัคร ดังเอกสารที่แนบข่าวมาพร้อมนี้ http://pm.op.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 พฤศจิกายน 2564  ถึง   11 ธันวาคม 2564
Level2