Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 2


ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว
รอบ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564
(เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
สถานที่อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (บริเวณโถงชั้น 2)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 พฤศจิกายน 2564  ถึง   9 ธันวาคม 2564
Level2