Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การแจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้แจ้งจบการศึกษา ประจำภาคต้น (1/2564) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการปรับระบบเกี่ยวกับ การตรวจสอบผลการผ่านเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ supreme2019 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดการแจ้งจบการศึกษาประจำภาคต้น (1/2564) ใหม่ เป็นระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 พฤศจิกายน 2564  ถึง   31 ธันวาคม 2564
Level2