Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดให้การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารอบแรก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2564 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีการปรับระบบเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารอบแรก ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ใหม่ เป็นระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 พฤศจิกายน 2564  ถึง   31 ธันวาคม 2564
Level2