Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ประกาศรายชื่อนิสิตขอ Exemption Exit-Exam นำคะแนนเข้าระบบSupreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1.ขอ Exemption (การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121,SWU122,SWU123,SWU124) โดยนิสิตจะได้ผลการเรียน S ในระบบ และผ่านการ Exit-Exam โดยอัตโนมัติ
2.ขอ Exit-Exam (การยกเว้นการสอบ SWU-SET ตอนที่เรียนระดับชั้นปีที่ 1 และ 3) เพื่อนำผลคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานที่นิสิตยื่นมาเป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.ขอนำคะแนนเข้าระบบSupreme ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อนำผลคะแนนทั้ง 2 ครั้งใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีที่นิสิตไม่ได้สอบ SWU-SET ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้สอบ)
* หากมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 094-5929014 *
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 สิงหาคม 2564  ถึง   30 พฤศจิกายน 2564
Level2