Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น


เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ทุน

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน และเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 กันยายน 2564  ถึง   30 กันยายน 2564
Level2