Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่น ของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอ ปขมท.


ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างอันดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาสืบไป โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จะได้รับเข็ม ปขมท. ทองคำ พร้อมเกียรติบัตรในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2565
ในการนี้ สภาคณาจารย์และพนักงาน จะได้ดำเนินการคัดเลือก "บุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2564" และนำรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อ ปขมท. เพื่อพิจารณาเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2564” ต่อไป การคัดเลือกจะเป็นไปตามประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2564
ส่วนงานสามารถเสนอชื่อบุคลากรสายปฏิบัติการผู้มีผลงานดีเด่นได้ด้านละ 1 คน โดยดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอประวัติและผลงานได้ที่ http://www.council-uast.com/ และส่งประวัติและผลงานมาที่ e-mail: senate@g.swu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เอกสารในการเสนอชื่อ มีดังต่อไปนี้
1. หนังสือนำส่งจากส่วนงานลงนามโดยหัวหน้าส่วนงาน ไฟล์ PDF
2. แบบเสนอประวัติและผลงาน ไฟล์ PDF
3. เอกสาร หลักฐานประกอบผลงาน หรือรูปภาพ ไฟล์ PDF หรือ JPG
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นางอำพัน เลี้ยงเจริญ โทรศัพท์ 0860988325 หรือนางสาวรุจจิรา สุริยาวงศ์ โทรศัพท์ 0830013647

หน่วยงาน สภาคณาจารย์
ผู้ส่งข่าว รุจจิรา สุริยาวงศ์
E-mail ผู้ส่งข่าว rutjira@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 กรกฎาคม 2564  ถึง   30 กันยายน 2564
Level2