Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 และมีผู้มายื่นซองใบเสนอราคา ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ร้านครุยสุกัญญา โดย นายอดิศักดิ์
ขวเมธี เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปทำสัญญาให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 กรกฎาคม 2564  ถึง   20 สิงหาคม 2564
Level2