Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่


กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 64 (นิสิตใหม่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประกาศข่าว 9 มิถุนายน 2564  ถึง   8 กรกฎาคม 2564
Level2