Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564


ตลาดนัด มศว ประสานมิตร
ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยมา ณ ที่นี้

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดตามแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 31 พฤษภาคม 2564  ถึง   30 มิถุนายน 2564
Level2