Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าเสื่อม


คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัดและการรักษาด้วยยา"

--------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด และ การรักษาด้วยยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหรือบุคคลที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในโรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้เกิดการตระหนักรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาเข่าของตนเองด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบวิธีการรักษา เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบฐานข้อมูลการรักษาที่ดีขึ้น
3. ทำให้ทราบความคุ้มค่าทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติอาสาสมัคร
- เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม อายุ 55 ปี ขึ้นไป
- มีอาการปวดเข่า
- ทำการรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด
- สามารถเดินทางมาติดตามการรักษา ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ได้

———————————————————————
เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย
ท่านจะได้รับความรู้ คำแนะนำในการป้องกัน และรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่เหมาะสม จากนักกายภาพบำบัด

สอบถามข้อมูล สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp526g_qToj6x7izFc1H5ny6PqSj_D7W5kO6K5dQbA8-HA0Q/viewform
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 พฤษภาคม 2564  ถึง   21 มิถุนายน 2564
Level2