Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขยายเวลาหยุดให้บริการตลาดนัด มศว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564


ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร และองครักษ์
หยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบ

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
3 พฤษภาคม 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว Pakhawat @g.Swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 พฤษภาคม 2564  ถึง   3 มิถุนายน 2564
Level2