Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63


การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 58 - 63
• นิสิตที่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์มแบบกลุ่ม หรือแบบเดี่ยว จะไม่สามารถจองห้องพักได้
• หากส่งแบบฟอร์มไว้แล้วพบว่านิสิตติด Black list หรือไม่มีสิทธิ์จองห้องพักในภายหลัง จะไม่สามารถจองห้องพักได้เช่นกัน

3 ขั้นตอน ดังนี้

#ขั้นตอนที่ 1 ส่งแบบฟอร์ม
1.1 การส่งแบบฟอร์ม มี 2 แบบ แบบกลุ่ม จับกลุ่ม 4 คน หรือ แบบเดี่ยว 1 คน
1.2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจองห้องพัก ที่ http://dorm.swu.ac.th
1.3 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามข้อ 1.2
1.4 ส่งแบบฟอร์มที่ E-mail: duangjitm@g.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564
(นิสิตจะได้รับการตอบกลับ E-mail ภายใน 7 วันทำการ หากไม่ได้รับการตอบกลับ ติดต่อได้ที่ 0-3739-5520 ในวันทำการ)

#ขั้นตอนที่ 2 จองคิว
จองคิว ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
กำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)

#ขั้นตอนที่ 3 จองห้องพัก (เฉพาะนิสิตที่จองคิวได้)
จองห้องพัก ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
กำหนดการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง หรือมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19)

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการเรียนการสอน ส่วนกิจการหอพักนิสิตจะแจ้งให้ทราบโดยทันที
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประกาศข่าว 3 พฤษภาคม 2564  ถึง   31 พฤษภาคม 2564
Level2