Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564


ขยายเวลาการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการในสังกัดที่มีความเหมาะสมได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นมายังงานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 ภายในวันที่11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเดิม

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
(หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน)
โทรศัพท์ 0860988325

หน่วยงาน สภาคณาจารย์
ผู้ส่งข่าว รุจจิรา สุริยาวงศ์
E-mail ผู้ส่งข่าว rutjira@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 เมษายน 2564  ถึง   31 พฤษภาคม 2564
Level2