Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564


ประกาศหยุดให้บริการตลาดนัด

ตลาดนัด มศว ประสานมิตร และองครักษ์
หยุดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
16 เมษายน 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว Pakhawat @g.Swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 เมษายน 2564  ถึง   19 พฤษภาคม 2564
Level2