Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการเช่าตัด เสื้อครุย ชุดสูท ฯ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง รับสมัครผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา โดยมี
รายละเอียด ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 1 เมษายน 2564  ถึง   30 มิถุนายน 2564
Level2